11:50 صبح | ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
پرسش
کد خبر: 64951 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد - 12:22 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

لیست شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

 

نماد نام - آ
لابسا1 آبسال‌
آپ1 آسان پرداخت پرشین
فمراد1 آلومراد
فایرا1 آلومینیوم‌ایران‌
خاهن1 آهنگری‌ تراكتورسازی‌ ایران‌
نماد نام - ا
چافست1 افست‌
دالبر1 البرزدارو
خشرق1 الكتریك‌ خودرو شرق‌
پتایر1 ایران‌ تایر
بترانس1 ایران‌ ترانسفو
نمرینو1 ایران‌ مرینوس‌
مرقام1 ایران‌ارقام‌
دیران1 ایران‌دارو
پاسا1 ایران‌یاساتایرورابر
خكار1 ایركا پارت صنعت
نماد نام - ب
كاما1 باما
وپاسار1 بانك پاسارگاد
وانصار1 بانك انصار
وتجارت1 بانك تجارت
وخاور1 بانك خاورمیانه
وسینا1 بانك سینا
وبصادر1 بانك صادرات ایران
وكار1 بانك‌ كارآفرین‌
وبملت1 بانك ملت
ونوین1 بانك‌اقتصادنوین‌
وپارس1 بانك‌پارسیان‌
پرداخت1 به پرداخت ملت
ثبهساز1 بهساز كاشانه تهران
غبهنوش1 بهنوش‌ ایران‌
بورس1 بورس اوراق بهادار تهران
كالا1 بورس كالای ایران
غگرجی1 بیسكویت‌ گرجی‌
ما1 بیمه ما
آسیا1 بیمه آسیا
البرز1 بیمه البرز
پارسیان1 بیمه پارسیان
دانا1 بیمه دانا
ملت1 بیمه ملت
ثملی1 بین المللی ساختمان و صنعت ملی
شپارس1 بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
ثاخت1 بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
نماد نام - پ
لپارس1 پارس‌ الكتریك‌
لخزر1 پارس‌ خزر
خپارس1 پارس‌ خودرو
دپارس1 پارس‌ دارو
كسرام1 پارس‌ سرام‌
غپینو1 پارس‌ مینو
بسویچ1 پارس‌سویچ‌
شپاكسا1 پاكسان‌
شبندر1 پالایش نفت بندرعباس
شبریز1 پالایش نفت تبریز
شتران1 پالایش نفت تهران
پارس1 پتروشیمی پارس
شپدیس1 پتروشیمی پردیس
جم1 پتروشیمی جم
شخارك1 پتروشیمی‌ خارك‌
خراسان1 پتروشیمی خراسان
شاراك1 پتروشیمی شازند
شفن1 پتروشیمی فناوران
نوری1 پتروشیمی نوری
شیراز1 پتروشیمی‌شیراز
قرن1 پدیده شیمی قرن
سپ1 پرداخت الكترونیك سامان كیش
وپست1 پست بانك ایران
كپشیر1 پشم‌شیشه‌ایران‌
غشاذر1 پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
پلاسك1 پلاسكوكار
جم پیلن1 پلی پروپیلن جم - جم پیلن
تپمپی1 پمپ‌ سازی‌ ایران‌
نماد نام - ت
امید1 تامین سرمایه امید
تملت1 تامین سرمایه بانك ملت
لوتوس1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تنوین1 تامین سرمایه نوین
كماسه1 تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
حتاید1 تایدواترخاورمیانه
رتاپ1 تجارت الكترونیك پارسیان
تایرا1 تراكتورسازی‌ایران‌
برانسفو1 ترانسفورماتور توزیع زنگان
تكنو1 تكنوتار
ثاباد1 توریستی ورفاهی آبادگران ایران
سغدیر1 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وبشهر1 توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
پرشیا1 توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
كروی1 توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
كنور1 توسعه معدنی و صنعتی صبانور
وتوس1 توسعه‌شهری‌توس‌گستر
ومعادن1 توسعه‌معادن‌وفلزات‌
تكالا1 تولیدكنندگان بورس كالای ایران
خمحور1 تولیدمحورخودرو
دتماد1 تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
چدن1 تولیدی چدن سازان
كویر1 تولیدی فولاد سپید فراب كویر
كترام1 تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌
غمهرا1 تولیدی‌مهرام‌
نماد نام - ج
فجام1 جام‌دارو
نماد نام - چ
خچرخش1 چرخشگر
نماد نام - ح
پردیسح1 ح . سرمایه گذاری پردیس
قشكرح1 ح . ‌ شكرشاهرود
لابساح1 ح . آبسال‌
چافستح1 ح . افست‌
دالبرح1 ح . البرزدارو
خشرقح1 ح . الكتریك‌ خودرو شرق‌
فمرادح1 ح . آلومراد
فایراح1 ح . آلومینیوم‌ایران‌
خاهنح1 ح . آهنگری تراكتورسازی‌ ایران‌
پتایرح1 ح . ایران‌ تایر
بترانسح1 ح . ایران‌ ترانسفو
خودروح1 ح . ایران‌ خودرو
نمرینوح1 ح . ایران‌ مرینوس‌
مرقامح1 ح . ایران‌ارقام‌
دیرانح1 ح . ‌ایران‌دارو
پاساح1 ح . ایران‌یاساتایرورابر
كاماح1 ح . باما
وتجارتح1 ح . بانك تجارت
وخاورح1 ح . بانك خاورمیانه
وسیناح1 ح . بانك سینا
وكارح1 ح . بانك‌ كارآفرین‌
وبملتح1 ح . بانك ملت
ونوینح1 ح . بانك‌اقتصادنوین‌
وپارسح1 ح . بانك‌پارسیان‌
پرداختح1 ح . به پرداخت ملت
غبهنوشح1 ح . بهنوش‌ ایران‌
غگرجیح1 ح . بیسكویت‌ گرجی‌
ماح1 ح . بیمه ما
شپارسح1 ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌
ثاختح1 ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
لپارسح1 ح . پارس‌ الكتریك‌
لخزرح1 ح . پارس‌ خزر
خپارسح1 ح . پارس‌ خودرو
كسرامح1 ح . پارس‌ سرام‌
غپینوح1 ح . پارس‌ مینو
بسویچح1 ح . پارس‌سویچ‌
شپاكساح1 ح . پاكسان‌
شپناح1 ح . پالایش نفت اصفهان
جمح1 ح . پتروشیمی جم
شخاركح1 ح . پتروشیمی‌ خارك‌
شاراكح1 ح . پتروشیمی شازند
شفنح1 ح . پتروشیمی فناوران
شیرازح1 ح . پتروشیمی‌شیراز
كپشیرح1 ح . پشم‌شیشه‌ایران‌
غشاذرح1 ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
پلاسكح1 ح . پلاسكوكار
تپمپیح1 ح . پمپ‌ سازی‌ ایران‌
امیدح1 ح . تامین سرمایه امید
لوتوسح1 ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
كماسهح1 ح . تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
حتایدح1 ح . تایدواترخاورمیانه‌
تایراح1 ح . تراكتورسازی‌ایران‌
تكنوح1 ح . تكنوتار
ثابادح1 ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌
كرویح1 ح . توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
وآذرح1 ح . ‌توسعه‌آذربایجان‌
وتوسح1 ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر
ومعادنح1 ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
وتوكاح1 ح . ‌توكافولاد(هلدینگ‌
خمحورح1 ح . تولیدمحورخودرو
دتمادح1 ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
كترامح1 ح . تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌
كرازیح1 ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
غمهراح1 ح . تولیدی‌مهرام‌
فجامح1 ح . جام‌دارو
خچرخشح1 ح . چرخشگر
حفاریح1 ح . حفاری شمال
حپتروح1 ح . حمل و نقل پتروشیمی
حتوكاح1 ح . حمل‌ونقل‌توكا
رانفورح1 ح . خدمات‌انفورماتیك‌
غدامح1 ح . خوراك‌ دام‌ پارس‌
مدارانح1 ح . داده‌پردازی‌ایران‌
وپخشح1 ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌
دابورح1 ح . داروسازی‌ ابوریحان‌
داسوهح1 ح . داروسازی‌ اسوه‌
دلرح1 ح . داروسازی‌ اكسیر
دامینح1 ح . داروسازی‌ امین‌
دجابرح1 ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
دعبیدح1 ح . داروسازی‌ دكترعبیدی‌
دروزح1 ح . داروسازی‌ روزدارو
ددامح1 ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس
دسیناح1 ح . داروسازی‌ سینا
دفاراح1 ح . داروسازی‌ فارابی‌
دكوثرح1 ح . داروسازی‌ كوثر
دزهراویح1 ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌
درازكح1 ح . دارویی‌ رازك‌
دلقماح1 ح . دارویی‌ لقمان‌
پدرخشح1 ح . درخشان‌ تهران‌
غدشتح1 ح . دشت‌ مرغاب‌
شدوصح1 ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
كطبسح1 ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
ختورح1 ح . رادیاتور ایران‌
ختراكح1 ح . ریخته‌گری‌ تراكتورسازی‌
خرینگح1 ح . رینگ‌سازی‌مشهد
خزامیاح1 ح . زامیاد
سیدكوح1 ح . س. توسعه صنایع سیمان
شیرانح1 ح . س. صنایع‌شیمیایی‌ایران‌
تاپیكوح1 ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
خپویشح1 ح . سازه‌ پویش‌
غسالمح1 ح . ‌سالمین‌
ثامانح1 ح . سامان‌ گستراصفهان‌
خساپاح1 ح . سایپا
خاذینح1 ح . سایپاآذین‌
كساپاح1 ح . سایپاشیشه‌
فپنتاح1 ح . سپنتا
كسراح1 ح . سرامیك‌های‌صنعتی‌اردكان‌
لسرماح1 ح . سرما آفرین‌
وتوشهح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
وپتروح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌
وساختح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌
ثشاهدح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
تاصیكوح1 ح . سرمایه گذاری صدرتامین
وبیمهح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
واتیح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند
والبرح1 ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌
وصنعتح1 ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌
ورناح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
وساپاح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ سایپا
وسپهح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
ونفتح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
ثمسكنح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ مسكن‌
ونیكیح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
خگسترح1 ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
وبهمنح1 ح . سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
وبوعلیح1 ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
وتوسمح1 ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
وغدیرح1 ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
ونیروح1 ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو
ساربیلح1 ح . سیمان آرتا اردبیل
سیلامح1 ح . سیمان‌ ایلام‌
سبجنوح1 ح . سیمان‌ بجنورد
سبهانح1 ح . سیمان‌ بهبهان‌
سترانح1 ح . سیمان‌ تهران‌
سخزرح1 ح . سیمان‌ خزر
سخوزح1 ح . سیمان خوزستان
سارابح1 ح . سیمان‌ داراب‌
سدورح1 ح . سیمان‌ دورود
سشرقح1 ح . سیمان‌ شرق‌
سصوفیح1 ح . سیمان‌ صوفیان‌
سفانوح1 ح . سیمان فارس نو
سفارسح1 ح . سیمان فارس و خوزستان
سقاینح1 ح . سیمان‌ قائن‌
سكردح1 ح . سیمان كردستان
سكرماح1 ح . سیمان‌ كرمان‌
سارومح1 ح . سیمان‌ارومیه‌
سصفهاح1 ح . سیمان‌اصفهان‌
سخاشح1 ح . سیمان‌خاش‌
سپاهاح1 ح . سیمان‌سپاهان‌
سرودح1 ح . سیمان‌شاهرود
سفارح1 ح . سیمان‌فارس‌
سمازنح1 ح . سیمان‌مازندران‌
سهرمزح1 ح . سیمان‌هرمزگان‌
سهگمتح1 ح . سیمان‌هگمتان‌
همراهح1 ح . شركت ارتباطات سیار ایران
قشهدح1 ح . شهد
غشهدح1 ح . شهد ایران‌
غشصفاح1 ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
غشانح1 ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
كهمداح1 ح . شیشه‌ همدان‌
كگازح1 ح . شیشه‌ و گاز
دشیمیح1 ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
فاذرح1 ح . صنایع‌ آذرآب‌
وبشهرح1 ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
شفارسح1 ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
كساوهح1 ح . صنایع‌ كاشی‌ وسرامیك‌ سینا
پسهندح1 ح . صنایع‌ لاستیكی‌ سهند
بكابح1 ح . صنایع‌جوشكاب‌یزد
كخاكح1 ح . صنایع‌خاك‌چینی‌ایران‌
خریختح1 ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
شسیناح1 ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا
چكاوهح1 ح . صنایع‌كاغذسازی‌كاوه‌
تكشاح1 ح . صنایع‌وخدمات‌كشاورزی‌
فاماح1 ح . صنعتی‌ آما
غبشهرح1 ح . صنعتی‌ بهشهر
ثفارسح1 ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
كفراح1 ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
دفراح1 ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌
كفپارسح1 ح . فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
كاذرح1 ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر
فرآورح1 ح . فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
فروسح1 ح . فروسیلیس‌ ایران‌
خفنرح1 ح . فنرسازی‌خاور
خزرح1 ح . فنرسازی‌زر
فخاسح1 ح . فولاد خراسان
فخوزح1 ح . فولاد خوزستان
فولادح1 ح . فولاد مباركه اصفهان
چفیبرح1 ح . فیبر ایران‌
ختوقاح1 ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
قثابتح1 ح . قند ثابت‌ خراسان‌
قلرستح1 ح . قند لرستان‌
قمروح1 ح . قند مرودشت‌
قنیشاح1 ح . قند نیشابور
قصفهاح1 ح . قنداصفهان‌
قپیراح1 ح . قندپیرانشهر
قهكمتح1 ح . قندهكمتان‌
بالبرح1 ح . كابل‌ البرز
چكارنح1 ح . كارتن‌ ایران‌
قزوینح1 ح . كارخانجات‌ قند قزوین‌
كلوندح1 ح . كاشی‌ الوند
كپارسح1 ح . كاشی‌ پارس‌
كسعدیح1 ح . كاشی‌ سعدی‌
كحافظح1 ح . كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌
فاسمینح1 ح . كالسیمین‌
شكربنح1 ح . كربن‌ ایران‌
زمگساح1 ح . كشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
غچینح1 ح . كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
غاذرح1 ح . كشت‌وصنعت‌پیاذر
حكشتیح1 ح . كشتیرانی ج. ا. ا
تكمباح1 ح . كمباین‌ سازی‌ ایران‌
خكمكح1 ح . كمك‌فنرایندامین‌
آكنتورح1 ح . كنتورسازی‌ایران‌
دكیمیح1 ح . كیمیدارو
پترولح1 ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
بركتح1 ح . گروه دارویی بركت
پكرمانح1 ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
وملیح1 ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
خبهمنح1 ح . گروه‌بهمن‌
وصناح1 ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
لبوتانح1 ح . گروه‌صنعتی‌بوتان‌
فسپاح1 ح . گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
شگلح1 ح . گلتاش‌
غگلح1 ح . گلوكوزان‌
بشهابح1 ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
فلامیح1 ح . لامیران‌
غپاكح1 ح . لبنیات‌ پاك‌
غالبرح1 ح . لبنیات ‌كالبر
شلعابح1 ح . لعابیران‌
خلنتح1 ح . لنت‌ ترمزایران‌
فلولهح1 ح . لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
ولساپاح1 ح . لیزینگ رایان‌ سایپا
ولیزح1 ح . لیزینگ‌ایران‌
ولغدرح1 ح . لیزینگ‌خودروغدیر
ولصنمح1 ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
غمارگح1 ح . مارگارین‌
فاراكح1 ح . ماشین‌ سازی‌ اراك‌
تمحركهح1 ح . ماشین‌سازی‌نیرومحركه‌
خوسازح1 ح . محورسازان‌ایران‌خودرو
اخابرح1 ح . مخابرات ایران
فباهنرح1 ح . مس‌ شهیدباهنر
كبافقح1 ح . معادن‌ بافق‌
كمنگنزح1 ح . معادن‌منگنزایران‌
شاملاح1 ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌
كدماح1 ح . معدنی‌ دماوند
كگلح1 ح . معدنی و صنعتی گل گهر
كچادح1 ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
فسربح1 ح . ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
فملیح1 ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
خمهرح1 ح . مهركام‌پارس‌
خنصیرح1 ح . مهندسی‌نصیرماشین‌
خموتورح1 ح . موتورسازان‌تراكتورسازی‌
بموتوح1 ح . موتوژن‌
نبروجح1 ح . نساجی‌ بروجرد
شبهرنح1 ح . نفت‌ بهران‌
فنوالح1 ح . نورد آلومینیوم‌
فنوردح1 ح . نوردوقطعات‌ فولادی‌
ثنوساح1 ح . نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
غنوشح1 ح . نوش‌مازندران‌
خمحركهح1 ح . نیرو محركه‌
بنیروح1 ح . نیروترانس‌
شكلرح1 ح . نیروكلر
سدشتح1 ح .صنایع سیمان دشتستان
افقح1 ح .فروشگاه زنجیره ای افق كوروش
فجرح1 ح .فولاد امیر كبیر كاشان
كاوهح1 ح .فولاد كاوه جنوب كیش
دسبحاح1 ح .گروه دارویی سبحان
كنورح1 ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ملتح1 ح. بیمه ملت
شبریزح1 ح. پالایش نفت تبریز
شپدیسح1 ح. پتروشیمی پردیس
كویرح1 ح. تولیدی فولاد سپید فراب كویر
دسبحانح1 ح. سبحان دارو
وبانكح1 ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
ثشرقح1 ح. سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
وتوصاح1 ح. سرمایه‌گذاری توسعه‌صنعتی
كرماشاح1 ح. صنایع پتروشیمی كرمانشاه
ركیشح1 ح. كارت اعتباری ایران كیش
پكویرح1 ح. كویر تایر
رمپناح1 ح. گروه مپنا (سهامی عام)
پارسانح1 ح. گسترش نفت و گاز پارسیان
خكارح1 ح.ایركا پارت صنعت
وانصارح1 ح.بانك انصار
وپاسارح1 ح.بانك پاسارگاد
البرزح1 ح.بیمه البرز
پارسیانح1 ح.بیمه پارسیان
رتاپح1 ح.تجارت الكترونیك پارسیان
وسكابح1 ح.س.ص.بازنشستگی كاركنان بانكها
واعتبارح1 ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
وخارزمح1 ح.سرمایه گذاری خوارزمی
وصندوقح1 ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
فولاژح1 ح.فولاد آلیاژی ایران
بكامح1 ح.كارخانجات تولیدی شهید قندی
وامیدح1 ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
حفاری1 حفاری شمال
حفارس1 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
حپترو1 حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
حتوكا1 حمل‌ونقل‌توكا
نماد نام - خ
رانفور1 خدمات‌انفورماتیك‌
غدام1 خوراك‌ دام‌ پارس‌
نماد نام - د
های وب1 داده گسترعصرنوین-های وب
مداران1 داده‌پردازی‌ایران‌
وپخش1 داروپخش‌ (هلدینگ‌
دابور1 داروسازی‌ ابوریحان‌
داسوه1 داروسازی‌ اسوه‌
دلر1 داروسازی‌ اكسیر
دامین1 داروسازی‌ امین‌
دجابر1 داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
دروز1 داروسازی‌ روزدارو
ددام1 داروسازی زاگرس فارمد پارس
دسینا1 داروسازی‌ سینا
دفارا1 داروسازی‌ فارابی‌
دكوثر1 داروسازی‌ كوثر
دزهراوی1 داروسازی‌زهراوی‌
درازك1 دارویی‌ رازك‌
دلقما1 دارویی‌ لقمان‌
پدرخش1 درخشان‌ تهران‌
غدشت1 دشت‌ مرغاب‌
شدوص1 دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
نماد نام - ذ
كطبس1 ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
نماد نام - ر
ختور1 رادیاتور ایران‌
ختراك1 ریخته‌گری‌ تراكتورسازی‌ ایران‌
خرینگ1 رینگ‌سازی‌مشهد
نماد نام - ز
خزامیا1 زامیاد
نماد نام - س
شیران1 س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
تاپیكو1 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
وسكاب1 س.ص.بازنشستگی كاركنان بانكها
خپویش1 سازه‌ پویش‌
غسالم1 سالمین‌
ثامان1 سامان‌ گستراصفهان‌
خاذین1 سایپاآذین‌
كساپا1 سایپاشیشه‌
انرژی31 سایراشخاص بورس انرژی
دسبحان1 سبحان دارو
فپنتا1 سپنتا
كسرا1 سرامیك‌های‌صنعتی‌اردكان‌
لسرما1 سرما آفرین‌
واتی1 سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
واعتبار1 سرمایه گذاری اعتبار ایران
والبر1 سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
وتوشه1 سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
پردیس1 سرمایه گذاری پردیس
سیدكو1 سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
وصنعت1 سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
ومعین1 سرمایه گذاری توسعه معین ملت
وخارزم1 سرمایه گذاری خوارزمی
تیپیكو1 سرمایه گذاری دارویی تامین
وساخت1 سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
ثشاهد1 سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
شفا1 سرمایه گذاری شفادارو
تاصیكو1 سرمایه گذاری صدرتامین
وبیمه1 سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
زكوثر1 سرمایه گذاری كشاورزی كوثر
وبانك1 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
ثشرق1 سرمایه گذاری مسكن شمال شرق
ورنا1 سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
وساپا1 سرمایه‌گذاری‌ سایپا
وسپه1 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
وپترو1 سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
ونفت1 سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
ثمسكن1 سرمایه‌گذاری‌ مسكن‌
ونیكی1 سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
وبهمن1 سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
وبوعلی1 سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
وآذر1 سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
وتوسم1 سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
وتوكا1 سرمایه‌گذاری‌توكافولاد(هلدینگ
وصندوق1 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
وغدیر1 سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
ونیرو1 سرمایه‌گذاری‌نیرو
سابیك1 سیمان آبیك
ساربیل1 سیمان آرتا اردبیل
سیلام1 سیمان‌ ایلام‌
سبجنو1 سیمان‌ بجنورد
سبهان1 سیمان‌ بهبهان‌
ستران1 سیمان‌ تهران‌
سخزر1 سیمان‌ خزر
سخوز1 سیمان خوزستان
ساراب1 سیمان‌ داراب‌
سدور1 سیمان‌ دورود
سنیر1 سیمان‌ سفید نی‌ریز
سشرق1 سیمان‌ شرق‌
سشمال1 سیمان‌ شمال‌
سصوفی1 سیمان‌ صوفیان‌
سفانو1 سیمان فارس نو
سفارس1 سیمان فارس و خوزستان
سقاین1 سیمان‌ قائن‌
سكرد1 سیمان كردستان
سكرما1 سیمان‌ كرمان‌
ساروم1 سیمان‌ارومیه‌
سصفها1 سیمان‌اصفهان‌
سخاش1 سیمان‌خاش‌
سپاها1 سیمان‌سپاهان‌
سرود1 سیمان‌شاهرود
سغرب1 سیمان‌غرب‌
سفار1 سیمان‌فارس‌
سمازن1 سیمان‌مازندران‌
سهرمز1 سیمان‌هرمزگان‌
سهگمت1 سیمان‌هگمتان‌
سیمرغ1 سیمرغ
نماد نام - ش
همراه1 شركت ارتباطات سیار ایران
شجی1 شركت نفت جی
قشكر1 شكرشاهرود
قشهد1 شهد
غشهد1 شهد ایران ‌
غشصفا1 شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
غشان1 شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
كهمدا1 شیشه‌ همدان‌
كگاز1 شیشه‌ و گاز
دشیمی1 شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
نماد نام - ص
فاذر1 صنایع‌ آذرآب‌
فارس1 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
كرماشا1 صنایع پتروشیمی كرمانشاه
سدشت1 صنایع سیمان دشتستان
شفارس1 صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
كساوه1 صنایع‌ كاشی‌ و سرامیك‌ سینا
پسهند1 صنایع‌ لاستیكی‌ سهند
بكاب1 صنایع‌جوشكاب‌یزد
كخاك1 صنایع‌خاك‌چینی‌ایران‌
خریخت1 صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
شسینا1 صنایع‌شیمیایی‌سینا
چكاوه1 صنایع‌كاغذسازی‌كاوه‌
غكورش1 صنعت غذایی كورش
فاما1 صنعتی‌ آما
غبشهر1 صنعتی‌ بهشهر
نماد نام - ع
ثفارس1 عمران‌وتوسعه‌فارس‌
نماد نام - غ
فسازان1 غلتك سازان سپاهان
نماد نام - ف
بفجر1 فجر انرژی خلیج فارس
كفرا1 فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
دفرا1 فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
كفپارس1 فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
قپیرا1 فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
كاذر1 فرآورده‌های‌نسوزآذر
فرآور1 فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
فروس1 فروسیلیس‌ ایران‌
افق1 فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش
انرژی21 فعالان بورس انرژی
خفنر1 فنرسازی‌خاور
خزر1 فنرسازی‌زر
فخوز1 فولاد خوزستان
فولاژ1 فولاد آلیاژی ایران
فجر1 فولاد امیركبیركاشان
فخاس1 فولاد خراسان
كاوه1 فولاد كاوه جنوب كیش
فولاد1 فولاد مباركه اصفهان
چفیبر1 فیبر ایران‌
نماد نام - ق
ختوقا1 قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
قنیشا1 قند نیشابور
قثابت1 قند ثابت‌ خراسان‌
قلرست1 قند لرستان‌
قمرو1 قند مرودشت‌
قصفها1 قنداصفهان‌
قهكمت1 قندهكمتان‌
نماد نام - ك
بالبر1 كابل‌ البرز
ركیش1 كارت اعتباری ایران كیش
چكارن1 كارتن‌ ایران‌
بكام1 كارخانجات تولیدی شهید قندی
قزوین1 كارخانجات‌ قند قزوین‌
كرازی1 كارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
دارو1 كارخانجات‌داروپخش‌
كبورس1 كارگزاران بورس اوراق بهادار
اكالا1 كارگزاران بورس كالای ایران
كلوند1 كاشی‌ الوند
كپارس1 كاشی‌ پارس‌
كسعدی1 كاشی‌ سعدی‌
كحافظ1 كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌
فاسمین1 كالسیمین‌
شكربن1 كربن‌ ایران‌
زمگسا1 كشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
غچین1 كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
غاذر1 كشت‌وصنعت‌پیاذر
حكشتی1 كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
تكمبا1 كمباین‌ سازی‌ ایران‌
خكمك1 كمك‌فنرایندامین‌
رتكو1 كنترل‌خوردگی‌تكین‌كو
آكنتور1 كنتورسازی‌ایران‌
پكویر1 كویر تایر
دكیمی1 كیمیدارو
نماد نام - گ
پترول1 گروه پتروشیمی س. ایرانیان
بركت1 گروه دارویی بركت
دسبحا1 گروه دارویی سبحان
وتوصا1 گروه س توسعه صنعتی ایران
چكاپا1 گروه صنایع كاغذ پارس
پكرمان1 گروه‌ صنعتی‌ بارز
پاكشو1 گروه صنعتی پاكشو
وملی1 گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
رمپنا1 گروه مپنا (سهامی عام)
وامید1 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
خبهمن1 گروه‌بهمن‌
وصنا1 گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
لبوتان1 گروه‌صنعتی‌بوتان‌
فسپا1 گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
پارسان1 گسترش نفت و گاز پارسیان
خگستر1 گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
تكشا1 گسترش‌صنایع‌وخدمات‌كشاورزی‌
شگل1 گلتاش‌
غگل1 گلوكوزان‌
نماد نام - ل
دعبید1 لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌
بشهاب1 لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
فلامی1 لامیران‌
غپاك1 لبنیات‌ پاك‌
غالبر1 لبنیات‌ كالبر
شلعاب1 لعابیران‌
خلنت1 لنت‌ ترمزایران‌
فلوله1 لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
وایران1 لیزینگ ایرانیان
ولپارس1 لیزینگ پارسیان
ولساپا1 لیزینگ رایان‌ سایپا
ولیز1 لیزینگ‌ایران‌
ولغدر1 لیزینگ‌خودروغدیر
ولصنم1 لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
نماد نام - م
غمارگ1 مارگارین‌
فاراك1 ماشین‌ سازی‌ اراك‌
تمحركه1 ماشین‌سازی‌نیرومحركه‌
سینا1 مالی و سرمایه گذاری سینا
مبین1 مبین انرژی خلیج فارس
خوساز1 محورسازان‌ایران‌خودرو
اخابر1 مخابرات ایران
شوینده1 مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
فباهنر1 مس‌ شهیدباهنر
كبافق1 معادن‌ بافق‌
كمنگنز1 معادن‌منگنزایران‌
شاملا1 معدنی‌ املاح‌ ایران‌
كدما1 معدنی‌ دماوند
كگل1 معدنی و صنعتی گل گهر
كچاد1 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
فسرب1 ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
فملی1 ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
زپارس1 ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس
خمهر1 مهركام‌پارس‌
خنصیر1 مهندسی‌نصیرماشین‌
خموتور1 موتورسازان‌تراكتورسازی‌ایران‌
بموتو1 موتوژن‌
نماد نام - ن
نبروج1 نساجی‌ بروجرد
شبهرن1 نفت‌ بهران‌
شنفت1 نفت‌ پارس‌
شسپا1 نفت سپاهان
انرژی11 نهادهای مالی بورس انرژی
نبورس1 نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
نكالا1 نهادهای مالی بورس كالای ایران
فنوال1 نورد آلومینیوم‌
فنورد1 نوردوقطعات‌ فولادی‌
ثنوسا1 نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
غنوش1 نوش‌ مازندران‌
خمحركه1 نیرو محركه‌
بنیرو1 نیروترانس‌
شكلر1 نیروكلر
نماد نام - ه
سیستم1 همكاران سیستم
نماد نام - و
ولملت1 واسپاری ملت

 

 

بورس تهران

 نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: